I letos si pro nás o. Pavel  Šupol připravil videoklipovou křížovou cestu, skrze kterou se můžeme hlouběji ponořit do křížové cesty našeho Pána a kráčet s Ním po jeho boku... Modlitba křížové cesty nám chce pomoci proniknout hlouběji do tajemství posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout do prožití toho, co se odehrálo nejenom tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty. Jednu z nich můžeme teď spolu projít. 

 

Úvod

Pane, chceme se znovu zamyslet nad tvým životem. Pro svůj hřích jsme neměli možnost návratu k Otci, ty však jsi přijal naše lidství, prožil jsi obyčejný život, na konci svého života jsi trpěl a zemřel na kříži. Skrze kříž jsi nám otevřel cestu zpět do věčné radosti společenství s Otcem a Duchem svatým. Přijmi tuto modlitbu křížové cesty jako poděkování za vše, co jsi pro nás vykonal. Proměň nás touto modlitbou.

 

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

 1. zastavení: Ježíš souzen

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Nespravedlivý soudce nevidí a nechce vidět pravdu. A Ježíš pokorně mlčí. Pilát jej vydává davu.

I já se ocitám v roli Piláta. Je snadné odsoudit člověka, je snadné svalovat vinu na druhé. Jak často se projevuje ve světě lidská zloba, jak často jsme slyšeli: kdyby byl Bůh, nemohl by to dopustit. Dokážu vidět a hledat pravdu, stojím-li na straně soudce, a přijmout mlčky křivdu, když stojím na straně obžalovaného?

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Kolik odvahy je zapotřebí k tomu, aby se člověk postavil nepříjemné skutečnosti, aby čelil bolesti a utrpení. Kolik odhodlání musí každý z nás mít, aby dokázal udělat prví krok, vystoupit z davu, jít proti proudu... A všude kolem zní pochybovačné hlasy, celému okolí jsme pro smích... A uprostřed tohoto výsměchu náhle zaznívá prorokův hlas, který volá po obživnutí suchých kostí - proměně situací, které se zdají být ztracené.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

V horkém dnu, vysílen a unaven neustálými posměšky davu i vojáků, Ježíš pod tíhou kříže padá. Ale zvedá se z prachu cesty a pokračuje ve svém Vykupitelském díle. 

Já padám pod tíhou svých vlastních hříchů. Najednou ztrácím motivaci pro své snažení, nechce se mi pokračovat. A co mi odpoví Bůh? Pohřbí mé poklesky na dno oceánu a pomůže mi vstát.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět


Tam, uprostřed davu, stojí žena, která Ho provázela celým životem. Maria pohlédne Synovi do tváře a slyší Simeonova slova: „Tvou vlastní duší pronikne meč.“ Přesto zůstává.

Já naopak často utíkám. Tváří v tvář utrpení svému nebo jiných ztrácím odvahu a otáčím se k němu zády. Bojím se problémů, bojím se říci Ano těžkostem. Maria, Matko, prosím, dej mi část své odvahy a poslušnosti a vyslyš moje úzkostlivé volání ve chvílích nejistot.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

 

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Unavený se Šimon vrací domů, když jej zastavují vojáci a nutí jej pomoci člověku, kterého nezná, kterého zřejmě vidí poprvé v životě. A on po krátkém váhání výzvu přijímá.

Dokázal bych já být Šimonem? Tolik lidí mě denně prosí o pomoc a ještě více své prosby ani nevyslovuje. A já? Jsem k nim hluchý a slepý, nebo dokážu obětovat něco ze sebe pro druhé?

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Být ve správné chvíli na správném místě, být otevřený a vnímavý k potřebám druhého a především mít odvahu prokázat dobro i lidem zavrženým a opovrhovaným. Dokážeš to?

Jsou všude kolem nás. Být necitelný k jejich bolesti znamená stát se necitelným k srdci samotného Boha a utrpení jeho jediného Syna. Pane, nedopusť, aby někdo kvůli naší nevšímavosti ztratil Tebe.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

 

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Horko, vojáci, rozzuřený dav, to všechno Ježíše vyčerpává natolik, že už nemůže snést tíhu kříže a znovu padá. Ani teď ale nezůstává ležet. Zvedá se a jde dál.

Znám to až moc dobře. Tolikrát za sebou stejná chyba, stejné selhání. Začínám se nenávidět. Bůh mě však přijímá takového, jaký jsem, odpouští mi má selhání a nabízí pomocnou ruku.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi 

 

 

8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Skupina žen pláče nad procházejícím odsouzencem. On je ale napomíná a usměrňuje. Spíše nad sebou a nad svými dětmi by se měly zamyslet.

Hřích není jen mou osobní záležitostí, ale zasahuje mé okolí. Chtěl bych otevřít oči, abych viděl svoje vlastní viny, abych poznal, že chyba často bývá na mé straně. A abych si uvědomil, že zraňuji nejenom sebe, ale i svoje blízké.

 Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

 

9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Poslední zbytky sil se ztrácejí a Ježíš klesá, tentokrát už potřetí. Bezmocně leží pod tíhou kříže, pak se však znovu vzchopí, rozhodnut vypít kalich utrpení až do dna.

Co udělám já, když mě potká další, několikátý pád? Jsem zraněný, nešťastný, zlomený. A On mi rozumí, protože si tím sám prošel. Dává mi naději, že můžu znovu vstát, dojít do cíle.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

10. zastavení: Ježíš svlečen ze šatů

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Když přivedli odsouzence na horu, vzali mu i to poslední, co měl. Rozdělili si Jeho šaty mezi sebe, losovali o Jeho oděv. Ježíš mlčky přijímá další pokoření.

Já někdy naopak sám svým chováním pohoršuji, dávám špatný příklad svému okolí. Pane, nauč mě dívat se srdcem. Ať mám ve svém chování stále před očima obraz Ježíše, který je svatým a čistým i na Kalvárii.

 Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

 

11. zastavení: Ježíš je přibíjen na kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Ježíšovo utrpení dostupuje vrcholu. Jeho ruce i nohy jsou krutě přibity na kříž. Jak velká musela být bolest, když jej potom vojáci vztyčili...

Co jsou ve srovnání s tím moje problémy? Někdy mám sklony zveličovat svoje trápení, někdy se ocitám v úzkých a nevím jak dál. Ale i když mám pocit, že se mi zhroutil celý svět, Bůh zůstává i v bolesti věrný.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

12. zastavení: Ježíš umírá na kříži

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě... Osamocený, opuštěný, umírá Kristus na kříži. Ještě mu proženou bok kopím. Krev a voda, která vyteče, smývá viny světa.

V životě přicházejí okamžiky, ve kterých vidím všechno černě a propadám se do propasti zoufalství. I v takové chvíli mám naději v Hospodinu. On cítí mou bolest a nikdy mi nenaloží víc, než dokážu unést.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

  

13. zastavení: Tělo Pána je položeno na klín matky

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Mrtvé tělo Ježíše snímají z kříže a kladou je do klína Jeho matce. Mariina bolest je velká, ale také ona, stejně jako její Syn, přijímá pokorně vůli Otcovu.

Uvědomuji si, že tato smrt byla vykoupením i pro mě osobně? Že Ježíšův kříž je symbolem mé spásy? 

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

14. zastavení: Ježíš položen do hrobu

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

Když bylo Vykupitelské dílo dokonáno, uložili Ježíše do hrobu ve skále a přístup zavalili kamenem. V té chvíli vypadalo všechno beznadějně. Ale v dálce už svítalo velikonoční jitro...

Ježíš přišel na tento svět, žil životem obyčejného člověka a dokonale nám rozumí. On s námi byl a stále je, jeho láska je silnější než smrt. Jeho kříž je mostem přes propast našich hříchů, který nás dovede do věčnosti.

Po chvíli ticha: Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

  

ZÁVĚR

Tady jsem, Pane.

Poznal jsem, že můj život, má vlastní křížová cesta je plná pádů a zklamání.

Ale Tvá milost, Tvá láska je tu pro mne, i když si ji nezasloužím, a přijímá mě takového, jaký jsem. Zasaženo velikostí Tvé lásky se mé srdce pomalu proměňuje. Padám na kolena a z celého srdce Ti vzdávám chválu.

 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz