Letos si připomeneme výročí 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“ I letos vznikla videoklipová modlitba inspirovaná 14 zastaveními křížové cesty dotýkající se i tohoto tématu.

 

 

 

 

ÚVOD

Milý Bože, na samém začátku Bible nám dáváš poznat pravdu o nás lidech. Stvořil jsi nás ke svému obrazu. Ty jsi Bůh dobrý, vložil jsi tedy do každého z nás dobro, v tom se Ti můžeme podobat. Dal jsi nám i neskutečnou moc nad sebou samým, a to dar rozumu a svobody. Můžeme se rozhrnout, zda tento dar přijmeme nebo začneme hledat všude jinde v tomto světě. Tvé zraněné srdce nás přesto nepřestane milovat. Po staletí jsi se dával poznávat skrze slova a události zjevení, které máme zaznamenány v Bibli. Největším projevem Tvé lásky k nám, kteří se často odvracejí od dobra a lásky, byl dar Tvého Syna Ježíše. V něm jsi nám řekl nejvíce o Tvém vztahu k nám a jak moc toužíš po vztahu s námi. Děkujeme Ti, že jsme Tvými dětmi.

 

1. zastavení: Ježíš souzen

Ježíši, když jsi jako Bůh vzal na sebe lidské tělo, vstoupil jsi do všech situací, v nichž lidská zloba sahá po soudu druhého. Dal jsi nám své slovo, ve kterém nám nezatajuješ, že přijdou protivenství, pronásledování: „Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví.“ (Lk 21,12)
Posiluj svou nekonečnou láskou všechny, kdo jsou v dnešní době pro víru pronásledovaní. Posiluj i nás svým slovem, když bude potřeba vydat svědectví víry a nezapřít tě.

 

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

„Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Mt 16,24 Pane, tak jako jsi Ty snášel utrpení, i k nám mluvíš: vezmi svůj kříž. Nezastíráš, že přijdou v našem životě těžkosti. Duchu Svatý, když nastanou, přijď nám na pomoc skrze Boží slovo, připomínej nám je a posiluj nás jím v nesení křížů.

 

 

3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé


Pane, součástí našich životů jsou omyly a pády. Ty o nich víš, a přestože tě zraňují, čekáš, že se z nich poučíme, že nám pomohou stávat se lepšími. Ale svět kolem nás se směje slabostem, skrze sociální sítě je zesměšňována jakákoliv slabost či odlišnost. Pro tento Tvůj pád poté, co bylo Tvé tělo mučeno a je zesláblé a Ty padáš, povzbuzuj nás, že žádný den našeho života, byť jsme zrovna upadli, není a nebyl omylem.

 

4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

Ježíši, na své cestě ke Golgotě jsi zachytil pohled, možná i dotyk, své Matky, Panny Marie. Jak velkým povzbuzením to pro Tebe muselo být, ale jakou bolestí se to stalo pro Matku, která vidí zmučeného syna kráčejícího na smrt. Pro utrpení své Matky posiluj všechny rodiče, kteří vidí kráčet své děti jejich životem beze smyslu.

 

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž

Ježíši, přestože Šimon pomohl z donucení, na jeho čin se nikdy nezapomene. I každému z nás říkáš: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mt 25,40
Děkujeme Ti za Tvé slovo, které nás ujišťuje, že každý dobrý skutek nezůstane skryt u našeho Otce v nebesích. Děkujeme Ti, že mnoho dobrého smíme konat, protože jsi to připravil. „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ Ef 2,10

 

6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku

Pane, Veronika viděla v Tobě potřebného a dokázala Ti přes zuřící dav kolem posloužit. I my Tě dnes můžeme vidět všude kolem nás v těch, kdo Tě ještě nepoznali. Kráčejí tímto životem se svými zraněními. Pomoz nám ukázat jim našim životem Tebe, pomoz nám dotknout se jejich zranění a bolestí, když jim zprostředkujeme setkání s tebou.

 

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé


Ježíši, co jsi musel prožívat, když jsi podruhé upadl a kolem sebe jsi slyšel nadávky, nenávist místo pomoci? V té chvíli jsi prožil situace mnohých z nás, kteří čekali pomoc a ona nepřišla, ba naopak. Vkládáme do tohoto zastavení volání těch nejmenších, nejzranitelnějších, kteří byli jakkoliv zneužiti. Jsme zahanbeni, v jakém měřítku se to dělo, Pane, i skrze Tvé služebníky v církvi. Pomoz nám činit opravdové pokání, pomoz nám nalézt účinné prostředky k pomoci těm, kteří se cítí být pošlapáni, pošpiněni.

 

8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Pane, láska mezi mužem a ženou nejlépe odráží Tvoji lásku. Jejím plodem jsou děti, které mohou nejdříve přijímat a pak se učit dávat lásku, a tak poznávat Tebe. Rodina je pro Tebe tak důležitá, že na ní myslíš i na své křížové cestě. Dokonce jsi pro ni ustanovil zvláštní svátost, svátost manželství. Při tomto zastavení chceme spolu se sv. Pavlem a jeho velepísní lásky prosit za všechny, jejichž vzájemná láska vychladla nebo se rozpadla a trpí tím především děti.


 

9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí


Ježíši, jako člověk jsi prožíval již v Getsemanské zahradě nepředstavitelné muka při pomyšlení na smrt. Ale právě tam jsi uvěřil Otci, že toto utrpení promění v dobro, protože je to jeho vůle. Vědomí, že vše, co prožíváš, Otec promění, se pro Tebe stalo posilou k tomu, abys povstal a donesl kříž až na vrchol hory. Promlouvej k nám skrze své slovo, když budeme opět na zemi sraženi svou vlastní slabostí nebo zlobou druhých.

 

10. zastavení: Ježíš svlečen ze šatů


1 Kor 3,16: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ Ježíši, jak mnoho pro tebe znamená naše tělo, náš život. Ty čekáš, až se Ti otevřeme, až Tě pozveme a Ty dáš zazářit lidské důstojnosti, o kterou se tě po vynesení kříže na horu Golgotu snažili obrat. Kolik momentů nosíme ve svém nitru, kdy jsme neposlechli stud a oddali se jakékoli vášni. Přesto jsi nám stále nablízku, právě kvůli tomuto tvému zbavení šatů nám toužíš navrátit důstojnost.

 

 

11. zastavení: Ježíš je přibíjen na kříž


Jan 15,9 „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ Otče, Tvé srdce je zlomené od okamžiku prvního hříchu Adama a Evy. Ježíšovy přibité ruce na kříži jsou znamením, že se nikdy nevzdáš své touhy obejmout a pozvednout každé zlomené srdce, protože pro něj bije to Tvé. Tvé ruce přibité na kříži jsou tak stále připravené nám darovat zpět hříchem ztracenou svatost, o které řekl Joseph Kentenich – Svatost je schopnost povstat po každém pádu co nejdřív. Díky za tvou náruč připravenou nás vždy po pádu obejmout.

 

12. zastavení: Ježíš umírá na kříži

 

 

Ježíši, v okamžiku, kdy umíráš, tak dovršuješ to, pro co jsi přišel. Již při Tvém početí anděl zjevuje sv. Josefovi, že spasíš svůj lid od hříchu. Nenechej nás upadnout do lží tohoto světa, který překrucuje hodnoty a často nám nalhává, že jsme nepotřební, nemáme cenu, že vše je zbytečné.
13. zastavení: Tělo Pána je položeno na klín matky


Lk 2,34-35: „A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ Maria, tímto zastavením je dovršena tvá bolest. Přesto jsi však nepřišla o naději, kterou jsi čerpala z Ježíšových slov, že vstane zmrtvých. Posiluj nás, když naše naděje slábne pod tíhou bolestí našich životů.

 

14. zastavení: Ježíš položen do hrobu

Ježíši, nechal jsi se uložit do hrobu, abys na sebe vzal i bol a pláč nad ztrátou našich blízkých. Právě v těchto nejtěžších chvílích můžeme skrze Tvé slovo, že jsi vzkříšení a život, zakoušet sílu Božího slova a útěchu, která pramení z tvého uložení do hrobu a pláče Tvých nejbližších před ním.

 

 


ZÁVĚR

Bože, dal jsi nám své slovo, jímž nás chceš posilovat na naší cestě životem. Dal jsi nám svého Syna, který vzal na sebe skrze lidské tělo bolest a smrt a tím rozumí každému našemu trápení. Dal jsi nám svého Ducha, který přebývá v nás a touží nám ukazovat, jaký jsi. Uděláme si však na setkání s Tebou čas? Otče, proměňuj naše srdce touto dobou postní, zvláště pak setkáváním s tebou skrze Tvé slovo.

 


překlad 

 

Pane, tak jako jsi naučil modlit se své apoštoly, tak chceme k tobě volat se všemi, kdo vyznávají tvé jméno po celé zemi, zvláště však s těmi, kteří pro něj dnes trpí.


 

Foto zdroj Citáty z Bible 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz