Evangelium na dnešní den Lk 4, 24-30:

Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku.

A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

 

 

Zamyšlení

Spolu se přenesme do Nazareta. Je sobota. Všichni jsou v synagoze. Dnes je to speciální, protože je tu i Ježíš. Všichni slyšeli o zázracích, které vykonal. Slyšeli o jeho prorokování. Čekali na zázrak, který tu syn Josefa a Marie vykoná. Vždyť přišel domů.

Ježíš přečte úryvek z knihy Izajáše a potom jim začne kázat. Mluví tak, že mu přisvědčují a diví se krásným slovům. A tehdy se ukázala jejich víra. Říkali: „Udělej i tu ve své vlasti nějaký zázrak.“ Tehdy Ježíš neudělá žádný zázrak, ale řekne jim o Slově věčného života. Řekne jim, co mají dělat, aby nejenom viděli zázraky, ale aby se stali skutečným obrazem Boha. Oni to však nepřijímají. Ježíš jim říká, že Boží plány se nezakládají na pokrevních svazcích, nebo na národní příslušnosti, ale stojí na víře. Používá přitom příklady ze Starého zákona (vdova ze Sarepty, pohan Náman). Při poskytování milosti Bůh nestaví hranice, ani nebere do úvahy rasu, věk či společenské postavení.

Nazareťané v Ježíšovi viděli jen tesařova syna, který jim opravoval dveře, vyráběl stoly a hobloval trámy. Nedokázali se nad to povznést a nerozpoznali příchod Mesiáše. Jestli chceme vidět Pána, musíme si i my očistit duše.

Zaposlouchejme se do slov Blahoslaveného Josemaría Escrívu, který říká: „Ten Kristus, kterého Ty máš před očima, není Kristus. Je to jen ubohý obraz vytvořený Tvým zakaleným zrakem. Očisti se, vyjasni svůj zrak pokorou a pokáním. Potom Ti nebude chybět jasnozřivost lásky a budeš mít dokonalý zrak. Tvůj obraz bude jeho skutečným obrazem. Bude to ON!“

 

Plug and Pray:

Pane Ježíši, ty mi denně zjevuješ své plány a já je, bohužel, často nevidím, protože mám zakalený zrak. Očisti můj zrak i srdce, abych mohl/a být Tvým čistým obrazem mezi lidmi v mém okolí. Dej mi, Pane, víru, abych nebyl/a jako lidé v Nazaretě, ale abych rozpoznal/a v sobě přítomnost Boha, který má moc konat zázraky. Amen.

 

V akcii:

Postní období je dobrou příležitostí, abychom skrze skutky pokání, které činí duši schopnou přijmnout Boží světlo, rostli v lásce. Vykonej dnes nějaký dobrý skutek pokání. Může to být i drobnost, ale nech je obětovaná Bohu. Samozřejmě, že si dnes opět připomeň své postní předsevzetí, vždyť jsme již v polovici půstu!:-)

 

Bonus:

Pojďme mezi lidi a přinesme Boha všude tam, kde Ho ještě neznají.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz