Evangelium na dnešní den Mt 18,21-35:

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.

Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“

 

 

Zamyšlení

Odpuštění je klíčem ke zdravým vztahům. Mnozí si jej ale pletou se zapomenutím. Odpustit ještě nemusí znamenat zapomenout.

Odpuštění je volba rozumu, nabídnutí ruky člověku, který nám ublížil, rozhodnutí přestat se na něj dívat skrze křivdu, ale být připravený pro něj udělat konkrétní dobro. Často nemáme možnost kontroly nad našimi emocemi. City se nedají jen tak vypnout. Ale můžeme kontrolovat to, jak se city necháme přemoci a jak budeme pak jednat. Zbavit se negativních pocitů a zranění chce čas, čas s Bohem. Tak, jako hojení rány vyžaduje určitý čas.

Odpuštění může ulehčit modlitba a podpora okolí. Tak, jako Bůh, i my můžeme odpustit hned. Ale hned zapomenout dokáže jenom Bůh. My na to potřebujeme čas a Jeho blízkost.

Plug and Pray:

Milosrdný Pane, kolik lidí, co mi ublížili, potřebují mé odpuštění a konkrétní lásku. Nechci si v srdci nosit zranění z minulosti – to ze mě dělá nemocného a spoutaného člověka. Chci odpustit, abych byl zdravý. Pomoz mi rozhodnout se odpustit a s Tvou pomocí postupně zapomínat na zranění, kterými mi bylo ublíženo. Ty jsi Mistr odpuštění, nauč mě odpouštět… a učiň mě tak svobodným člověkem.

 

V akci:

Udělám nějaký dobrý skutek pro ty, kteří mi ublížili a potřebují mé odpuštění (pomodlím se za ně, pošlu jim povzbudivou zprávu, usměji se na ně, prokáži jim laskavost…). Láska je vynalézavá.

 

Bonus:

Jestli tě nic originálního nenapadne, možná tě inspiruje toto video nebo písnička:-)

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz