Evangelium na dnešní den Lk 11, 14 - 23:

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království?

Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“

 

Zamyšlení

V knížce od P. Amortha se píše, že v dnešní době jsou lidé, kteří popírají existenci ďábla a jeho působení a pokušení v každé chvíli. Ďábel se raduje z lidí, kteří popírají jeho existenci, neboť ti jsou nejzranitelnější. Vždyť jak se mohou bránit před něčím, o čem jsou přesvědčeni, že neexistuje?

Dnešní evangelium nám jasně dává najevo, že ďábel existuje. Vždyť pokud by neexistoval, tak koho by Ježíš vyhnal z těla němého člověka? Tato událost není jen výplodem fantazie, ale vychází ze zkušenosti, jak Bůh skrze uzdravení nabízí člověku možnost vyjít z prostoru temnoty a zaměřit svůj pohled na světlo, kterým je Bůh. Tento duchovní boj se odehrává v každém z nás. Ďábel se neraduje z toho, že chceme kráčet ve světle Kristově jako Boží děti. Čím více upíráme svůj pohled na Krista, tím více nás Zlý pokouší a snaží se nás přilákat na svou stranu. Ale my máme ujištění, protože jsme pod ochranou Krista, který "Božím prstem vyhání zlé duchy" z člověka. Nezapomínejme na to, že Zlý je vždy u nás, aby nás pokoušel a odloučil nás od Krista a Jeho lásky.

Plug and pray:

Dobrotivý Otče, Ty jsi Boží mocí vyhnal z těla němého zlého ducha, prosím Tě, dej mi sílu k duchovnímu boji, který každý den s ním svádím. Ať na Tvůj příkaz vítězím nad ním, když mě bude svádět k hříchu. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

 

V akci:

Když se v tobě bude odehrávat boj, pros sv. Jana Pavla II. o pomoc, protože před ním má Zlý neskutečný strach. "Pán bude za Vás bojovat, vy se budete jen divit" (Ex 14, 14).

 

Bonus:

Nezapomeňme na to, že nás nikdo nemůže odloučit od Boží lásky.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz