Evangelium na dnešní den Jan 5,1 -3.5 – 16:

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“

A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!'„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď'?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

 

 

Zamyšlení

V dnešním evangeliu nám Ježíš nabízí velmi pěkný příběh. Se šťastným koncem pro nemocného člověka. Se šťastným koncem, jaký má Ježíš pro každého z nás, přestože On bude muset nést následky. Vlastně, už nesl.

Osmatřicet let nemocný člověk ležící u Ovčí brány nevidí už nic jiného, ​​jen vířící se vodu v rybníku Bethesda, což představuje jedinou naději na jeho záchranu. Ale pokaždé, když se voda zvíří, on zůstává dále ležet s bolestí v duši i na těle. Nepodobáme se mu někdy? Jak odevzdaně se dokážeme upnout na řešení našeho problému, nemoci, často si myslíme, že to je ta jediná správná cesta pro nás. Ale přichází Ježíš a bourá představy. "Vstaň, vezmi své lože a jdi." Žádná voda, žádný sestup do rybníka. Pouze jednoduché "vstaň a choď". Opravdu to funguje? Ježíš i nás často ohromí způsobem, jaký vůbec nečekáme. Přichází v jednoduchosti a hledá i jednoduchost našeho srdce. Uzdravený nevěděl, kdo je Ježíš. My máme tu výhodu, že to víme. Víme, jakou moc má nad naším životem, nad našimi nemocemi či zraněními. Nebojme se všechno mu předat. Ježíš dnes i tobě říká: "Vstaň a jdi, jsi uzdraven! Zanech svůj starý život!"

 

Plug and pray:

Drahý Ježíši, děkuji Ti, že jsi všemocný Bůh, který se ke mně sklání v naprosté jednoduchosti. Děkuji Ti, že toužíš každý den uzdravovat mé srdce i tělo. Odpusť mi, že Ti tak málo důvěřuji.

 

V akci:

Dnes odevzdej Ježíši s vírou všechna svá trápení - tělesná i duševní.

 

Bonus:

Vstaň a choď…

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz