Evangelium na dnešní den Jan 5, 17-30:

Ježíš řekl židům: „Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný.“ To byl další důvod, proč se ho židé snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale také, že nazýval Boha svým vlastním otcem a stavěl se tak Bohu naroveň. Ježíš jim na to řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám ze sebe konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že koná Otec; co totiž koná on, koná stejně i Syn. Vždyť Otec Syna miluje a ukazuje mu všechno, co sám koná. A ukáže mu ještě větší skutky než tyto, takže budete žasnout. Neboť jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce.

Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud odevzdal Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám: Přichází hodina - ano, už je tady - kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Já sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“

 

 

Zamyšlení

V dnešním evangeliu můžeme číst o vztazích. Vidíme, jaký láskyplný vztah má otec se synem, když otec jde příkladem svému synovi. Pokud otec bije matku a syn to vidí, jaký bude výsledek? Nakonec i syn bude bít svou matku a později v dospělosti i svou přítelkyni, či manželku. Ale pokud vidí syn svého otce, jak miluje svou matku, projevuje jí lásku, později v dospělosti si bude vážit svou partnerku a dělat to, co dělal otec. Proto co otec naučí svého syna, později i syn předá dál svému synovi… A dnes vidíme, jak Otec předal svému Synu lásku, kterou chtěl dát i Ježíš ostatním lidem tím, že dělal dobré skutky: uzdravoval, rozmnožil chléb a ryby, přijímal lidi… Jaký vztah máš se svým otcem ty? Je plný lásky nebo žádný nemáš? Pamatuj, jaký máš vztah s rodinou, takový si vybuduješ i s přáteli.

 

Plug and pray:

Pane, nauč mě lásce, abych dokázal přijímat lidi bez ohledu na to, jací jsou.

 

V akci:

Pracujme dnes na budování vztahu se svým otcem, začněme již malými krůčky či modlitbou.

 

Bonus:

Vykročme směrem k synovství.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz