Evangelium na dnešní den: Jan 7,40-53

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku.

Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý se vrátil domů.

 

Zamyšlení

Kdo hodně miluje, tomu se hodně odpustí. V dnešním příliš rychlém světě a ve snaze být spravedliví často zapomínáme, co je vlastně smyslem našeho života. Ustavičně se porovnáváme, ujišťujeme se, že jsme lepší než druzí a přitom nám chybí to, pro co žijeme - láska. Z ní žijeme a dostáváme ji, ať si ji zasloužíme nebo ne, protože Boží spravedlnost je jiná, než ta naše. Dělme se o ni a naplňme jí náš život. S ní přijde radost, pokoj a srdce otevřené pro odpuštění. Vždyť i nám je odpuštěno. Buďme milosrdní jako náš Nebeský Otec.

 

Plug and pray:

Ježíši, nauč mě milovat a odpouštět. Tolikrát si vůbec nevšímám, že jsem tě urazil. Často tě o to ani neprosím, ale ty mi přesto odpouštíš a pozvedáš mě z prachu mých hříchů. Dej mi, prosím, citlivé a vnímavé srdce na to, čím vším mi projevuješ svou lásku a milosrdenství. Dej, abych z vděčnosti i já tak miloval a odpouštěl.

 

V akci:

Zkus si dnes uvědomit, čím vším jsi mohl urazit Nebeského Otce, aniž by sis to uvědomil a popros ho od odpuštění. Pomůže ti to odpustit bližnímu, aniž by tě o to žádal. Buď první, který přijde s milosrdenstvím a otevřenou náručí.

 

Bonus:

On je první, kdo má s námi milosrdenství a vždy otevřenou náruč. On tě miluje!

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz