Evangelium na dnešní den Jan 8, 12-20: Ježíš promluvil k farizeům a řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ Farizeové mu namítli: „Ty svědčíš sám o sobě, tvé svědectví není právoplatné.“ Ježíš jim odpověděl: „I když já svědčím sám o sobě, je mé svědectví právoplatné, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, ani odkud přicházím, ani kam jdu. Vy usuzujete po lidsku, já neposuzuji nikoho.

 

Jestliže však já soudím, je můj úsudek správný, protože nejsem sám, ale jsem já a Otec, který mě poslal – a ve vašem Zákoně přece stojí, že svědectví dvou osob je právoplatné. Já jsem to, kdo svědčí sám o sobě, a svědčí o mně Otec, který mě poslal.“ Zeptali se ho tedy: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne, ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“ Tato slova mluvil u chrámových pokladnic, když učil v chrámě, a nikdo se ho nezmocnil, protože ještě nepřišla jeho hodina.

 

Zamyšlení:

Každý touží po tom, aby jeho život měl určitý smysl - světlo v tmavém konzumním světě. Často se trápíme, ale Ježíš nabízí v evangeliu návod - "Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Kdo by nechtěl? Výsledkem tohoto verše je náš cíl - nechodit ve tmách a mít světlo života. Ježíš říká, že tento finální efekt dosáhnou ti, kteří ho budou následovat. Pokud si toto slovíčko přetavíme a rozložíme na drobné - následovat znamená jít za někým - tentokrát jít za Ježíšem ("Kdo mě následuje"). A opět v evangeliích nacházíme Ježíšův odkaz, který vysvětluje, co to znamená jít za Ním - "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě". Mt 16,24 / Mk 8, 34.

Toto je naší dnešní úkolem - pokud chci najít Světlo, nechodit v temnotách, je třeba zapřít sebe a plnit si své stavovské povinnosti - jako student, pracující, matka, sestra, bratr, řeholník, … Následovat Ježíše skrze všednost. A On dává Světlo, které nehasne, i když ho mnohokrát v mlze naší lidskosti nevidíme.

 

Plug and pray:

Drahý Ježíši, Ty víš, jak je pro mě těžké zapřít sám sebe. Ty víš, že to mnohokrát nedokážu, že mnohdy padám a neplním své povinnosti. Často Tě nenásleduji - vyhýbám se kříži. Chci se Ti však odevzdat a za příklad si brát sv. Terezičku - zmenšit se, být malým, abys Ty mohl konat. Chraň mě, prosím, od malomyslnosti a daruj mi Tvoje Světlo do mého srdce. Ty jsi Světlem, které přetvoří i tmu, která je ve mně. Pane, dej, ať ze mě ubývá a ty ve mně rosteš. Amen.

 

V akci:

Dnes se obrátím k té, která ze všech lidí nejoddaněji následovala Ježíše - ke Královně, Matce nás všech - přečisté Marii. Mohu se například pomodlit čtvrtý desátek bolestného růžence (tajemství: který pro nás těžký kříž nesl) - ať dokážu přijmout každodenní kříže a zároveň se spojuji s Ježíšem, neboť sám od sebe jsem na ně příliš slabý.

 

Bonus:

Vezměme svůj kříž a Bůh si nás už použije, jak bude chtít - uprostřed našich každodenních povinností konaných s láskou bude zářit Jeho světlo.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz