Evangelium na dnešní den Jan 8, 21-30: Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete'?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem.

Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

 

Zamyšlení

Ježíš říká, že neumřu ve svých hříších, pokud uvěřím, že On je. Židé však nerozuměli. Nechápali, že jim tlumočí Otcovy slova. Ptají se "Kdo jsi ty"? Možná si i já často kladu tuto otázku. Odpověď najdu ve svém srdci. Pokud prožívám každý den v Boží přítomnosti, On mě nenechá samotného. Naopak jak moc pociťuji vzdálení se od Boha, když mě zahltí hřích… Půst je obdobím, kdy se velmi dobře mohu "cvičit" v Boží přítomnosti, to znamená dělat to, co se Jemu líbí. Takto "vycvičen" budu snadněji snášet pokušení, či přinášet ovoce Ducha Svatého. Pokud se mi i dosud nedařilo s mým postním obrácením / předsevzetím, dnes vykročím s novou silou do boje. Ať mi je na poušti vzorem Ježíš - vítěz.

 

Plug and pray:

Pane, dnes se Ti odevzdávám. Předávám Ti své slabosti a pokušení. Proměňuj je na své milosti. Dej, abych věřil Tvému slovu neochvějně a se zapáleným srdcem. Pane, dej, abych opravdu uvěřil, že Ty jsi!

 

V akci:

Dnes popřemýšlím o tom, KDO je pro mě Bůh. Cítím v srdci lásku, když přemýšlím o Bohu?

 

Bonus:

Malá nápověda Smile

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz