V dnešním evangeliu kromě historického zařazení povolání Jana Křtitele zaznívají i tato slova, která jsou citací proroka Izaiáše: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Před každou významnou událostí je mnoho přípravy. Před návštěvou prezidenta červený koberec, mnoho ochranky. Doma před příchodem návštěvy zase uklízíme v domě nebo bytě, aby se návštěva cítila příjemně. Něco podobného bychom měli i my sami udělat ve svém nitru.

Snížit kopec pýchy, vyplnit prázdnotu Bohem, pokřivené svědomí a i mezilidské vztahy zase narovnat ve svátosti smíření. Aby Pán přišel do pěkného vyzdobeného domu našeho srdce. I my jsme povoláni k tomu, abychom po vzoru Jana Křtitele šli a hlásali příchod Krále Králů.

 

 

Plug and pray:

Pane, pomoz mi rozpoznat, co v mém nitru potřebuje vyplnění, jaký kopec potřebuje snížení. Dej mi odvahu jít a hlásat příchod Krále Králů.

 

V akci:

Pokus se přes den si najít osobní desetiminutovku s Pánem, dovol mu prozkoumat tvé srdce a popros ho, aby ti pomohl snížit a vyrovnat chodník tvého srdce.

 

Bonus:

Zkus vložit tvé křivé cesty i kopce, které potřebují snížení, před Pána prostřednictvím této písně jako modlitby … Připravme cestu Emanuelovi

 

Evangelium na dnešní den Lk 3, 1-6:

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz