Často po něčem toužíme, modlíme se za to a pak, když něco nejde podle našeho plánu, když se nám naše přání nenaplňuje, býváme smutní, že nás Bůh nevyslyšel. Je pro nás těžké nechat Boha vládnout nad naším životem, nejraději bychom si všechno sami nalinkovali, aby se vše dělo podle našich představ. Ať už to bývá ve vztahu k sobě samému, k druhým, ve škole či v práci… Neumíme se přizpůsobit situaci, do které nás Bůh staví, právě tak jako dnešní Zachariáš.

Ale Bohu, jako Otci, kterému záleží na jeho dětech, neunikne nejmenší detail. Ví dobře, proč vám ujel vlak a vy musíte další dvě hodiny strávit se svým partnerem čekáním na další. Ví, že ve vlaku byste neměli vhodné prostředí pro upřímný a potřebný rozhovor, kterému se nyní můžete naplno věnovat. Ví i to, proč se vám nepovedl pohovor; zná příčinu, proč se vám zatím nedaří navázat vztah; ví, proč musíte mít právě vy zrzavé vlasy… Stačí se ho na to zeptat a poslouchat odpověď.

 

Plug and pray:

Otče, děkuji Ti, že se o mě zajímáš a že chceš pro mě to nejlepší. Pomoz mi, prosím, abych s Tebou spolupracoval a otevíral se Tvému vedení. Abych byl trpělivý a vnímavý na podněty, které mi dáváš a dokázal v nich hledat Tebe.

 

V akci:

Dnes se pokusím všímat si, zda se dokážu přizpůsobit jakékoli nečekané situaci bez nervozity, znechucení či zatrpklosti (ujede mi autobus; nestihnu přijít včas; někdo mě požádá o pomoc, když budu na odchodu…). Budu se snažit reagovat s láskou a klidně navzdory všem okolnostem, které to s sebou přinese.

 

Bonus:

Jedině s Ním můžeme být skutečně šťastní.

 


Evangelium na dnešní den Lk 1, 5-25:

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný lid." Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a (také) moje žena je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas." Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho. Když pak vyšel a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim znamení a zůstal němý. Když se skončily dny jeho služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců. Říkala si: "To mi učinil Pán, když mě milostivě zbavil pohanění před lidmi."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz