V dnešním evangeliu můžeme slyšet jedno z nejkrásnějších zaslíbení, jaké kdy Bůh dal člověku. Vysvobodí nás z rukou nepřátel a vzbudí nám mocného Spasitele. Zazáří těm, co sedí ve tmě a v stínu smrti. V tomto zaslíbení se ukrývá obrovská naděje pro lidstvo. Slib, že budeme vykoupeni z hříchu, že přijde někdo, kdo za nás zaplatí do posledního haléře.

A tím někým není nikdo jiný než sám Bůh, který si vezme podobu člověka. Stane se natolik lidským, že okusí bídu, chudobu a odmítnutí jako obyčejný člověk. Vzdá se na chvíli vší své nebeské slávy, aby zachránil tebe i mě. Jsi mu natolik vzácný, že by tě přišel zachránit, i kdybys byl jediným člověkem na zemi. Nech se prozářit Světlem jeho lásky, připrav mu cestu ve svém srdci a vyrovnej všechny chodníky. Už přichází.

 

Plug and pray:

Drahý Ježíši, Tvůj příchod je blízko. Připrav mé srdce, aby bylo schopno přijmout Tě v druhých, protože Ty toužíš přebývat v každém člověku. Pomoz mi vidět Tě v lidech kolem mě, zejména v těch nejbližších.

 

V akci:

Snaž se dnes, aby do tvého srdce nevstoupilo nic, co by zabránilo příchodu Spasitele do něj.

 

Bonus:

Zkus se dnes soustředit na opravdu důležité věci:

 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 67-79:

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz