Co se vlastně v ten den stalo (Sk 2,1-11): „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“

O čem vlastně je slavnost Seslání Ducha Svatého? Velmi často ji vnímáme jako čas zvláštních modliteb o dary Ducha Svatého. A je to správné. Jiní možná více prožívají tyto dny jako čas naplnění Duchem Svatým. I to je perfektní. Ale můžeme jít ještě dál a vnímat tuto slavnost jako čas radosti Boha. Vždyť neslavíme nic menší než to, že člověk se zásluhou Ježíšova vítězství na kříži, dokonaného jeho zmrtvýchvstáním naplno stal nejen Božím stvořením, ale dokonce Božím příbuzným, jeho dítětem. Toto dílo v nás uskutečnil a stále uskutečňuje Duch Svatý. I proto v žalmu voláme: "Ze svých děl ať se raduje Pán" (Ž 104, 31).

Bůh se od prvních Letnic může se zalíbením dívat na zem, neboť se naplňuje jeho plán vykoupení člověka. Jeho Duch neomylně působí v srdcích věřících a volá v nich: "Abba! Otče!" Ano, Bůh se určitě raduje z krásy stvoření, která je, nakonec, jeho dílem, odrazem jeho krásy. Ale mnohem více se těší a raduje z každého člověka, který se svobodně rozhodne stát se Božím dítětem, přijmout vykoupení, radovat se ze spásy. A nejen to, ale i přivádět k Bohu další bratry a sestry. Vždyť pro Boha nikdo není ztracen, nikdo není předem vyloučen z jeho radosti.

Takže dnes vlastně slavíme Boží radost. Bůh se raduje ze svých děl. Ale slavíme i dílo, které koná v nás na základě našeho svobodného souhlasu. Je to dílo, které by bez nás - bez tebe - nikdy nemohl uskutečnit. Žalmista ho symbolicky nazývá píseň: "Kéž se mu moje píseň zalíbí" (Ž 104, 34a). Ano, tvůj život se po přijetí vykoupení, po tvém otevření se na působení Ducha Svatého stává nádhernou písní, z níž se Bůh raduje. Neboť jí se projevuje, že máš přirozenost Boha, že se aktivně účastníš na jeho díle spásy, že děláš to, co ani andělé nemohou - svobodně ve víře zpíváš píseň novou, neopakovatelnou, jedinečnou. Nikdo jiný na celém světě, viditelném i neviditelném, nemůže Bohu zazpívat - tedy udělat - to, co ty. Jsi pro Boha jedinečný a nenahraditelný!

Že se ti to zdá přehnané? Že tvůj život je obyčejný, jednotvárný, fádní? Že nevidíš na sobě nic, z čeho by se Bůh mohl radovat? Možná je to způsobeno tím, že od dětství jsme naučeni vidět především své chyby. Možná i proto Svatý Otec František v homilii 6. května 2013 řekl: "Kéž bychom měli ve zvyku, dříve než skončí den, ptát se: Co udělal dnes ve mně Duch Svatý? Jaké znamení mi dal? Jak ke mně mluvil? Co mi našeptával? Toto je Boží přítomnost, která nám pomáhá pokročit v našem životě, nám jako křesťanům." Zkus si tento týden dělat takové pozitivní zpytování svědomí a určitě zažiješ, jak ti jednoho večera Bůh říká: "Dnes jsem se z tebe nesmírně radoval. Když ses usmál na XY, usmál ses na mě ... Podal jsi mi sklenici vody ... Tvoje ‚Otče‘ mi vyrazilo dech..."

Při generální audienci (8. 5. 2013) Svatý Otec řekl: "Máme naslouchat Duchu Svatému, který je v nás, a slyšet ho. Co nám říká? Že Bůh je dobrý, že Bůh je Otec, že ​​nás Bůh má rád a že nám vždycky odpustí. Naslouchejme Duchu Svatému."

Ujišťuji tě, že od chvíle, kdy uvěříš, že Bůh tě má rád, se tvůj život začne měnit k lepšímu. Možná vůbec ne hmotně, navenek, ale určitě vnitřně. Bůh se z tebe raduje a ty se naučíš radovat se s ním! Radostí, která "...je dar od Pána. Naplňuje nás uvnitř. Je to jako pomazání Ducha. A tato radost spočívá v jistotě, že Ježíš je s námi a s Otcem" (papež František, 10. 5. 2013). Je to radost, kterou si člověk nenechává pro sebe, ale dává ji všem kolem sebe.

A už jen závěr responzoriálního žalmu letniční neděle: "...a já se budu radovat v Pánu" (Ž 104, 34b). Vnímáš tu logickou posloupnost? Ze svých děl se raduje Pán, zpívám mu novou píseň (která je darem Ducha Svatého) a z toho vyplývá moje radost. V Pánu.

Tak i o tom jsou Letnice. Neutuchající radost!

Že ji necítíš? Že ji neprožíváš? Že máš těžký život a nemáš důvod k radosti? Soucítím s tebou, ačkoli tě neznám. V Ježíši jsme však spojeni, a pokud trpí jeden úd, trpí s ním všechny údy (viz 1 Kor 12, 26). Proto trpím s tebou. Ale platí i to, že pokud se raduje jeden úd, radují se s ním všechny údy. Ve víře prožívám radost. Přijmi ji skrze Ježíše ode mne jako Boží dar a raduj se se mnou. V nebi se jednou budeme radovat navěky!

Plug and pray:

Pomodlím se destátek růžence:

1. Ježíš, který Ducha svatého seslal.
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně rozuměli.
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.
6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás Bůh žádá.
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví

Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Passion - God’s Great Dance Floor (feat. Chris Tomlin) - SK titulky

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz