Řím 8,26-27: Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Je třeba usilovat o tichost srdce, která je opakem rozptýlenosti, zvědavosti a upovídanosti. Musíme se učit přebývat v srdci, sestupovat do srdce, modlit se srdcem a žít v pokoji srdce. Dáme-li v modlitbě prostor Duchu svatému skrze ticho a naslouchání, on rozhoří naše srdce, upoutá naši pozornost na Krista a povede nás k tomu, abychom Ježíše oslavovali. Duch svatý nás v modlitbě vede k poznání Otcovy vůle a k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě.

 

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k Otci.

Děkuji ti za dar modlitby.

Odpusť mi mé falešné sebevědomí, v němž jsem si myslel, že se umím modlit, a že se to sám naučím. Prosím tě, abys přijal moji slabost, ve které potřebuji Ducha svatého, aby se ve mně modlil.

 

V akci - Modlitba koncilních otců:

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,

zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,

avšak shromážděni výslovně v tvém jménu.

Přijď k nám a zůstávej s námi,

Svou milostí se vlij do našich srdcí!

Uč nás, co máme činit a kam dospět,

ukaž nám, jak máme působit,

abychom dík tvé pomoci

se tobě ve všem zalíbili.

Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí

a sám je učiň skutkem,

neboť jen tobě s Otcem a Synem

náleží všechna velebnost a sláva.

Ty, jenž nadevše miluješ poctivost, nedopusť,

abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.

Ať nás nesvede z cesty nevědomost,

neovlivní lidská pochvala a přízeň,

nepokazí úplatnost či falešné ohledy.

Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,

abychom byli v tobě svorně zajedno

a v ničem se neuchýlili od pravdy.

A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu,

tak ať s veškerou oddaností tvých dětí

ve všem setrváme na pravosti víry:

aby se naše myšlení zde na tomto místě

v ničem nerozcházelo s tebou

a ve světě budoucím

abychom za dobrou práci došli věčné odměny.

Amen.

Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

United Pursuit - Hidden (české titulky)

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz