Jan 16, 8-9: „A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Hřích je v tom, že ve mně nevěří.“

Život v dobrovolné závislosti na Bohu není snadný, ale krásný. Každý z nás se musí rozhodnout a denně rozhodovat, kdo bude ve středu jeho života, jestli on sám, nebo Bůh, který dává svou milost pokorným a Ducha svatého těm, kdo ho poslouchají.

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za to, že jsi přišel, abys nás vykoupil a vynesl na světlo věci skryté, abychom více nechodili v temnotě.

Děkuji ti za poznání vlastní hříšnosti a ubohosti, sebestřednosti, samolibosti a nevěry. Děkuji ti za dar odpuštění. Odpusť mi především mou neochotu přiznávat svůj hřích, nechat se usvědčovat z hříchu a měnit životní postoje...

Prosím tě o Ducha svatého, který usvědčuje i odpouští, o Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání.

 

V akci - Litanie k Duchu svatému II.:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.

Budiž veleben!

Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.

Budiž veleben!

Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.

Budiž veleben!

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.

Budiž veleben!

Duchu svatý, nauč nás správně se modlit.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.

Budiž veleben!

Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.

Budiž veleben!

Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.

Budiž veleben!

Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.

Budiž veleben!

Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.

Budiž veleben!

Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet, i co máme mluvit v pravý čas.

Budiž veleben!

Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.

Budiž veleben!

Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.

Budiž veleben!

Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.

Budiž veleben!

Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.

Budiž veleben!

Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.

Budiž veleben!

Duchu svatý, otče ubohých, osvěcuj nás, v čem chybujeme.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.

Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.

Budiž veleben!

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Raised To Life - Elevation Worship

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz