Gal 5,22-23: "Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon."

Pán Ježíš slíbil dar Ducha svatého všem, kteří v něho uvěří. O letnicích seslal svého Ducha na apoštoly a na všechny, kteří s nimi setrvávali na modlitbách.

Po letnicích apoštol Petr řekl všem, kteří byli uchváceni jeho kázáním: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého.“

Duch svatý se v našem životě projevuje různými vlastnostmi, jak je popsal apoštol Pavel. Tyto vlastnosti jsou neklamným znamením působení Ducha svatého.

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za dar tvé lásky, za všechno, co jsi mně již v životě dal, za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost obrácení. Děkuji ti za mnohotvárné působení Ducha svatého v mém životě. Odpusť mi mou pýchu a soběstačnost, v níž jsem chtěl žít bez Tebe podle svých představ. Prosím tě o milost Ducha svatého, který dává pravý život.

 

V akci - Litanie k Duchu svatému I.:

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám.

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , - přijď k nám.

Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám.

Paprsku nebeského světla, - přijď k nám.

Původce všeho dobra, - přijď k nám.

Prameni života, - přijď k nám.

Ohni všechno stravující, - přijď k nám.

Ohnivá lásko a duchovní pomazání, - přijď k nám.

Duchu lásky a pravdy, - přijď k nám.

Duchu moudrosti a rozumu, - přijď k nám.

Duchu rady a síly, - přijď k nám.

Duchu vědění a zbožnosti, - přijď k nám.

Duchu bázně Boží, - přijď k nám.

Duchu míru a mírnosti, - přijď k nám.

Duchu čistoty, - přijď k nám.

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, - prosíme tě, vyslyš nás!

Vlij světlo do našich duší, - prosíme tě, vyslyš nás!

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Rozněť je svou láskou, - prosíme tě, vyslyš nás!

Otevři nám poklady svých milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, - prosíme tě, vyslyš nás!

Upevni nás svou účinnou milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Uděl nám milost znát jediné potřebné, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, - prosíme tě, vyslyš nás!

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim

bratřím a sestrám - prosíme tě, vyslyš nás!

Vlij nám velký odpor ke každému zlu, - prosíme tě, vyslyš nás!

Veď nás ke správnému konání dobra, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, - prosíme tě, vyslyš nás!

Buď ty sám naší velkou odplatou, - prosíme tě, vyslyš nás!

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Modleme se:

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Bez lásky nejsem nic CZ titulky

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz