Texty na liturgii této neděle najdete zde.

Víš, co udělal král Jozafat když Izrael přepadli? Do čela vojska postavil chrámové zpěváky (viz 2 Kron 20). A co udělal Jozue, když měl dobýt Jericho? Dal před vojskem nosit archu a troubit (viz Joz 6). A co udělal David, když za ním přišel prorok a odhalil jeho tajný hřích? Nedal ho zabít, ale konal pokání (viz 2 Sam 12). A co udělali apoštolové, když je anděl vysvobodil z vězení? Neutekli, ale ráno v chrámu znovu zvěstovali Krista (viz Sk 5). A Pavel se Silasem dokonce ve vězení zpívali (viz Sk 16)!

Vnímáš v sobě touhu jednat podobně - to znamená stavět svůj život na Bohu, na moci jeho Ducha? Doufám, že ano. Ale asi tak jako mnozí jiní se trápíš svými hříchy, slabostmi, nedostatky. A necháváš se obelhávat ďáblem... Moje stařičká tchyně dnes v pocitu sebelítosti začala mluvit o tom, jak je zbytečná, už na nic nestačí. Řekl jsem jí, aby se nedala obelhávat ďáblem, který jí takový postoj našeptává. Ať se raději podívá na to, co si o ní myslí Bůh. Říkal jsem jí o tom, že je pro Boha nesmírně potřebná i ve vysokém věku - vždyť nač jinak by ji zde držel při životě? Po chvíli se uklidnila.

A právě to je asi nejčastější příčina toho, že se v naší době a v našich krajích tak málo projevuje moc Ducha Svatého, proč není slyšet o uzdravováních, o proroctvích, o hlásání evangelia s mocí... Neboť se necháváme oklamat ďáblem. "To já nemůžu, to je pro jiné. Mně stačí to, co mám. Jsem příliš hříšný na to, aby Bůh jednal skrze mne. I tak mě neposlouchají." To vše jsou lži Zlého. My jsme však uvěřili Ježíši Kristu a ten nám říká:" Je mi dána veškerá moc... Jděte tedy a učte..."

Komu budeš věřit? Také si myslíš, že nemáš na tomto světě nějakou důležitou roli a že jen máš nějak dožít konce? Nevěř takovým lžím!!! Nevěř tomu!!!

Boží Duch má i pro tebe úkoly. Ti muži, o kterých jsem mluvil na začátku, byli lidé jako ty. A přece konali velké věci, protože věřili Bohu. Důvěřovali mu a byli ochotni dělat i nečekané věci, jen aby ho poslechli. Nevím, co Bůh dnes bude chtít od tebe. Vím, co čeká ode mne. O svém úkolu si s ním musíš promluvit ty. Najdi si ještě dnes čas, sedni si s Bohem a zeptej se ho, které ďáblovy lži ti brání žít a jednat v moci Ducha. Pak ty lži odmítni, lituj, že jsi je poslouchal, a vyznej Boží moc nad tvým životem. Pros Ducha, aby tě znovu naplnil a zjevil ti Boží pravdu o tobě. A pak vystrojen jeho mocí jdi a jednej. Možná tě Bůh pošle pomodlit se za uzdravení nějakého nemocného. Možná tě pošle potěšit osamělého starce. Možná ti strčí do ruky kytaru a dáš dohromady pár lidí, kteří budou s tebou někde na náměstí zpívat písně chval. Možná ti vnukne pozvat na oběd sousedku, která žije sama. Možná tě pošle za knězem, abys mu poděkoval za službu, kterou ve farnosti dělá...

Možností je mnoho. Poslouchej, co ti Duch říká, a pak podle toho jednej. Neboj se, i kdyby chtěl velké věci. On bude s tebou!

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz