Texty na liturgii této neděle najdete zde, čtení jsou z cyklu A.

Když jsem minulou neděli vycházel z kostela, hned jsem si všiml poměrně velké skupiny lidí u provizorního pultu pár metrů od brány kostela, kde se prodávaly korbáčky, med, ořechy... Jakoby se týden předtím vůbec nečetl pastýřský list, ve kterém nás biskupové žádali změnit své chování ohledně nedělního nakupování.

Připomnělo mi to větu, kterou jsem kdysi dávno velmi vnímal během své formace: "Největším problémem křesťanství není nevědomost, ale neschopnost jednat podle toho, co znám." Týká se to nás všech, protože právě ten rozdíl mezi poznáním a jednáním se nazývá hřích.

Pokud zde dnes napíšu, že se máme snažit o to, abychom se těšili na Ježíšův druhý příchod, abychom ho toužebně očekávali, neskončí tato výzva (která ani není moje, ale z Bible a z liturgie) podobně jako výzva biskupů změnit své chování ohledně slavení neděle?

Neschopnost jednat podle poznaného je v Církvi přítomna vždy. Takže všichni máme stálý úkol: snažit se sladit své jednání s poznáním:

Pán přijde! Vím to a věřím tomu. Proto mým jednáním má být radost, jásání, svědectví o jednání Boha v mém životě.

Jednou nastane konec všeho. Vím to a věřím tomu. Proto mé jednání (smýšlení, mluvení) má být takové, abych mohl konec čekat beze strachu. I kdyby nastal v této chvíli, kdy píšu (a ty čteš) tento text.

Písmo svaté je Boží slovo. Vím to a věřím tomu. Proto Bible má být dennodenně v mých rukou, abych věděl, co mi Bůh dává a co ode mne žádá.

Eucharistie je živý Boží Syn, Bůh, který chce žít v mém srdci. Vím to a věřím tomu. Proto udělám vždy všechno, abych při každé mši svaté, na které se zúčastním, mohl přijmout Krista do srdce omytého pokáním.

A tak mohu pokračovat dál - modlitba, skutky milosrdenství, služba ve farnosti, svědectví, neustálé úsilí o svatost...

Asi na to nejeden řekne: "Ale když já jsem slabý..." Máš pravdu, každý je slabý. Ale Bůh od nás nežádá sílu, ale lásku. Tvoje úsilí jednat podle toho, co znáš, bude úspěšnější, pokud bude založeno na lásce Boha k tobě. Bůh mě miluje. Vím to, ale v praxi tomu nevěřím. A tady je kámen úrazu. Odstraň ho tím, že uvěříš, že začneš žít jako milovaný. Beze strachu, bez rozčilování, ale plný radosti, očekávání, dobroty srdce... Že budeš žít podle těchto slov dnešního prvního čtení: "Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“"(Iz 35, 3n).

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz