Modlitba křížové cesty nám chce pomoci proniknout hlouběji do tajemství posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout do prožití toho, co se odehrálo nejenom tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty. Jednu z nich můžeme teď spolu projít.

 

 

ÚVOD

Na počátku všeho stojí Bůh.

Bůh Otec, který posílá svého jediného Syna, aby trpěl za hříchy celého světa.

Bůh Otec, který posílá i nás, své milované děti, do světa plného násilí.

Otec, který stejně jako s Kristem kráčí s každým z nás po jeho osobní křížové cestě a podává nám svou pomocnou ruku, pokud k němu s důvěrou voláme. Ježíši, otevři teď naše srdce, když Tě chceme doprovázet na Tvé křížové cestě.

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

1. zastavení: Ježíš souzen

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Pane, často umíme kritizovat, odsuzovat, hledat na druhých spoustu chyb…ale kdo z nás by chtěl stát na místě odsouzence, kterého všichni políčkují, plivají na něj a vysmívají se mu a on je přitom úplně nevinný?

Možná už jsem i já někdy stál na straně nespravedlivě odsouzeného a ptal se: „Kde je teď spravedlnost? Proč já?“ Ale Ježíš se neptá. Ví, že Bůh s Ním má svůj záměr a že jeho milost je mnohem mocnější než lidská nespravedlnost. Je si jist, že se nakonec ukáže smysl oběti.

Pane, nauč nás místo kritiky, odsuzování a hledání spousty chyb na druhých umět se vžít do jejich situace a nést s nimi jejich kříž.

 

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Byl zrazen, odsouzen, vysmíván, popliván a zbičován. A přesto svému kříži nespílá, ale mlčky jej přijímá, rozhodnut splnit vůli Otce.

Bývám zrazován stejně jako On. Opouštějí mě přátelé, přicházejí těžkosti. A já si stěžuji na krutost osudu a ponořuji se do sebelítosti. Dokázal bych se vydat na Kalvárii, přestože bych věděl, co mě tam čeká?

Děkujeme ti, Pane, za sílu, kterou nám dáváš pro zvládnutí každé situace našeho života.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 


3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Pády každého člověka, pády celého lidstva jsou i pádem samotného Krista. A přesto i v této chvíli, kdy zlo na první pohled získává převahu, se nade vším rozprostírá mocné Boží království. Právě v tom je Boží velikost a sláva, že vládne i v situacích, kdy my, spolu s celým světem, padáme na kolena.

Nauč nás, Pane, odolávat všemu, co nám nabízí tento svět a co by nás odvádělo z cesty za tebou. Nauč nás obětovat se za druhé.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

V životě přichází okamžiky, kdy se nám Bůh ztrácí z dohledu. Stojíme obklopeni utrpením a nespravedlností a ptáme se, jak může toto být Boží vůle? Vidíme bolest svých blízkých a náhle neumíme a nechceme pochopit, proč neexistuje způsob, jak jim pomoci. Ale i v takové chvíli nás Bůh něžně zvedá do náruče a poskytuje útěchu. A to, co se nám zdálo, jako úplný konec se stává novým začátkem, neboť On všechno obnovuje…

 

Maria, naše nebeská Matko, nauč nás v těžkých situacích našeho života stát pevně ve víře v tvého Syna, který dal svou smrtí všemu lidskému utrpení smysl.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Nemám čas, možná zítra, za týden, za rok… Ale co když člověk, který stojí vedle tebe, nechce tvé peníze a tvé bohatství, ale touží po tvém úsměvu, po tvém objetí, po tvém soucitu a tvé lásce právě v tento okamžik? K čemu ti jednou bude hrad kariéry vystavěný z písku? Postav svůj dům na pevné skále – na Ježíši a pochopíš, že tou nejdůležitější prací je vždy LÁSKA.

Pane, nauč nás správně využívat čas, který je tvým velkým darem.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Nenápadná žena se prodírá davem až k Ježíši. Podává mu roušku, aby si otřel zakrvavenou a upocenou tvář. Veronika nic nedbá na posměšky, nenechá se odradit od svého skutku lásky.

Podobně potkávám Veroniku během svého života i já. Nelze ani spočítat všechny lidi, kteří mi prokázali dobrodiní během mé cesty životem. Ale umím i já vkládat do svých skutků opravdovou lásku?

Pane, nauč nás dělat malé věci s velkou láskou, jak nám to ukázala Veronika naší doby, Matka Tereza.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Znáš tu situaci: Tolik ses snažil, vložil do toho všechny své schopnosti a náhle se ti celé tvé dílo zhroutí jako domeček z karet. Říkáš si, co teď? Jak jít dál a nevzdávat to? Proč se dál namáhat, když to nikdo neocení? Jak se dál snažit zlepšit tento svět, když on o to nestojí?

Odevzdej svou důvěru cele Ježíši, On si tímto životem prošel a On ti rozumí…

Pane, nauč nás na naší cestě životem plně důvěřovat tobě a nenechat se odradit od konání dobra i přes zdánlivé neúspěchy.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

 

Svět trpí našimi hříchy. Hřích není jen mou osobní záležitostí, ale zasahuje mé okolí. Pokud se nerozhodnu bojovat s malými hříchy, začnou narůstat. Mnoho rodin trpí nedostatkem lásky, neschopností rodičů spolu řešit své problémy. Tak si do našich životů odnášíme zranění, která mnohdy nevyléčí ani čas. I kvůli těmto situacím přišel Ježíš, nezoufejme.

Ježíši, prosíme tě za naše rodiny. Uzdrav naše vztahy, upevni naši vzájemnou lásku a takto proměňuj tuto společnost.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Zas a znovu padám. Už nemám sílu ani chuť se zvedat, sám před sebou se stydím. Nic nedokážu, nic už pro mě nemá smysl, nikdo o mě nestojí… A přece tak moc toužím po tvé lásce… A ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, Ty, velký a mocný Bůh, mě miluješ takového, jaký jsem. Se všemi chybami a slabostmi. Miluješ mě navzdory mé hříšnosti a ubohosti. Podáváš mi ruku a pomáháš mi vstát.

Pane, posilni v nás vědomí, že není životní situace, do které by jsi nedokázal vnést svůj pokoj.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

10. zastavení: Ježíš svlečen ze šatů

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Ten, který je dokonale čistý a svatý, musí snášet potupné obnažení před celým zástupem lidí… Dokážeš se podívat zahanbenému Kristovi s klidným svědomím do očí, nebo se i ty musíš sám za sebe stydět? Boží milosrdenství je tak velké, že i za tyto naše hříchy nechal trpět svého Syna… Nech tedy proudit Jeho milost do svého srdce, protože právě čistota tvého srdce se bude odrážet i v čistotě tvého těla. Vpusť do svého srdce Boha a už nezbude místo pro hřích.

Ježíši, nauč nás žít tak, aby se náš život stal velkou písní Boží chvály.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

11. zastavení: Ježíš je přibíjen na kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Jestliže je někdy naše víra podrobena zkoušce, je to tehdy, když se do našeho života přižene bouře. Není umění říkat ANO na radost a lásku, umění je říct ANO utrpení. Říci své AMEN uprostřed bouře a očekávat Pánovu odpověď. Někdy Bůh naši bouři utiší, jindy se rozhodne, že jí bude procházet s námi. To vše skrze modlitbu druhých i naši osobní.

Pane, nauč nás i v těch nejtěžších chvílích, kdy dostáváme rány od života, volat k Otci tak, jako jsi volal ty za ty, kteří tě přibili na kříž. Pane, nauč nás být lidmi oběti a modlitby, abys mohl měnit životy všech, které ti v modlitbě předkládáme.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

12. zastavení: Ježíš umírá na kříži

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Nikdo si nedokáže představit, jakým utrpením si musel Kristus projít před svou smrtí. Trpěl za hříchy lidí, sám nevinný. Jak dokonalá a velkolepá je Boží láska k nám, a jak málo si jí někdy vážíme. Celou duší toužíme oslavovat a chválit Boha, a přitom se k němu mnohdy stavíme zády. Před mnoha lety na tento svět přišel Vykupitel, a lidé ho přibili na kříž. Dnes přichází Spasitel do tvého srdce… ukřižuješ Ho také?

Ježíši, nauč nás přijmout poselství tvého života i smrti – přišel jsi kvůli mým hříchům. Děkuji, že nemusím být tím, jímž jsem doposud byl. Kdykoliv mohu poprosit o odpuštění skrze zpověď a stát se lotrem po pravici, kterému otvíráš nebe ještě předtím, než vydechneš naposled.

 

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

13. zastavení: Tělo Pána je položeno na klín matky

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Beznaděj, slzy, prázdnota a zoufalství … Existuje tolik věcí, kterým nedokážeme porozumět, tolik situací, v nichž nás ovládá nejistota a strach. Může se nám zdát, že už neexistuje žádná naděje, že Bůh na nás zapomněl. Ale On nezapomíná nikdy. Jak se musela cítit Maria, když jí položili mrtvé tělo jejího Syna do klína? Možná nechápala, ale byla si vědomá, že Bůh již tolikrát zasáhl v jejím životě, že tohle není konec. Ona žila nadějí.

Maria, přimlouvej se za nás, abychom dokázali být lidmi naděje.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

14. zastavení: Ježíš položen do hrobu

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti - Neboť svým křížem jsi vykoupil svět

 

Když bylo Vykupitelské dílo dokonáno, uložili Ježíše do hrobu ve skále a přístup zavalili kamenem. V té chvíli vypadalo všechno beznadějně. Ale v dálce už svítalo velikonoční jitro…

Ten největší boj už Ježíš vybojoval za mě. Splatil můj dluh, vykoupil mě ze smrti. Jak často pohřbívám já sám sebe do temnoty hříchu, jak často zapomínám na to, že Jeho boj nekončí smrtí, ale vítězstvím?

Ježíši, děkujeme Ti, že jsi zároveň Bůh i člověk, který přišel na tuto zem, aby nám hrobem otevřel bránu věčného života.

Ukřižovaný Ježíši - Smiluj se nad námi

 

ZÁVĚR

 

Tady jsem, Pane.

Poznal jsem, že můj život, má vlastní křížová cesta je plná pádů a zklamání.

Ale Tvá milost, Tvá láska je tu pro mne, i když si ji nezasloužím, a přijímá mě takového, jaký jsem. Zasaženo velikostí Tvé lásky se mé srdce pomalu proměňuje. Padám na kolena a z celého srdce Ti vzdávám chválu.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz