Na kříži se pro nás otevřel pramen milosti. Je to právě Boží spravedlnost, která si vyžaduje trest pro člověka, který si zaslouží za svůj hřích. Jeho milosrdenství se však projevuje v tom, že tento trest bere na sebe. Posílá na zem svého Syna Ježíš Krista, který je zároveň člověk a zároveň Boží Syn. Ten umírá na kříži za každého z nás. Následující videoklipová modlitba je poděkováním za jeho smrt na kříži.

 

 

Pane, chceme opět v těchto chvílích přemýšlet o tom, co jsi pro nás vytrpěl a získal svou smrtí na kříži a svým slavným zmrtvýchvstáním. Kéž jsou tyto chvíle pro nás opět příležitostí z hloubi srdce vyznat, že ty jsi něco víc, než pouhý člověk. V pokoře se sklonit a vyznat, že Ty jsi ten, který přišel spasit svůj lid od hříchů.

 

 

 

 

Ježíši, děkujeme Ti za to, že ses neváhal narodit a sdílet s námi náš život v radostech i těžkostech. Změnil jsi pohled na tento svět. A když ti to dovolíme, můžeš změniti na nás samotné i svět kolem nás.

 

 

Učedníci žili vedle tebe, viděli všechny zázraky, znamení a přesto se museli zbavovat svých představ o Tobě, přesto si prošli pochybnostmi o Tobě i o sobě… Pane, ať se naše pochybnosti promění v poznání pravdy o Tobě.

 

 

 

Pane, chceme Ti děkovat za milost odpuštění hříchů. Na kolik jsme schopni si uvědomit skutečnost, co vše jsi vytrpěl na kříži? Nakolik jsme schopni si uvědomit závažnost hříchu tváří tvář Tvému velkému utrpení? Tvá křížová cesta je pramenem Božího milosrdenství pro každého z nás.

 

 

 

 

Pane, jsem schopni něčím vyjádřit svou vděčnost za Tvou smrt na kříži? Ať se náš život stává písní vděčnosti.

 

 

Nikdo z nás se nevyhne pádům, když ani těm, co mu byli nejblíže, se jim nevyhly. Důležité je poprosit o odpuštění a skrze to se vnořit hlouběji do Božího milosrdenství.

 

 

 

Ježíši, z kříže jsi pohlédl na svou Matku a na učedníka Jana a řekl jsi: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Janovi jsi řekl: „Hle, tvá matka!“ (Jan 19,26-27). Od té chvíle jsi svěřil každého z nás do jejích rukou. Právě v době těžkostí smíme zakusit moc přímluvné modlitby Tvé i naší Matky.

 

 

 

Ježíši, ať roste naše víra skrze oběť, kterou jsi podstoupil.

 

 

Ať umíme přes všechny naše slabosti vydávat o Tobě svědectví.

 

 

 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz