Evangelium: Mt 24, 37-44

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka.

Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."

 

Zamyšlení:

Advent znamená přípravu na Vánoce, začínáme každoročně nový církevní rok. Evangelista Matouš nám předkládá velkou pravdu o druhém příchodu Syna člověka. Používá přitom několik pro nás trefných obrazů, za nimi se však skrývá důležité poselství o konci světa, konci našich časů. Přijde v době, kdy ho lidé nebudou očekávat, bez varování jako povodeň, která smete všechno, kromě několika. Také zaznívá výzva k bdělosti.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě o bdělost, o připravenost na poslední den. Dej mi srdce citlivé pro znamení časů. Nedovol, abych měl pozornost zaměřena pouze na věci tohoto světa, které by mě odháněly od duchovní bdělosti.

V akci:

Bdělost je od slova bdít. Pokusím se tento týden vstát dříve a trávit čas s Pánem a takto si připravit srdce na příchod Páně.

Bonus:

Konec je nový začátek.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz