Evangelium: Mt 1, 1-17

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho (matka) byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství. Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct.

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám předestírá rodokmen Ježíše Krista. Vlastně jmenuje příliš mnoho cizích jmen, které někdy horko-těžko dokážeme vyslovit.

Popisuje příliš mnoho komplikovaných vztahů, vzpomíná mnoho mužů a pár žen, které by přísnější cenzor do tohoto rodokmenu ani nezahrnul. Ale, jsou to obyčejní lidé. Rodokmen Božího Syna je rodokmenem obyčejných lidí. Jde o smrtelníky, jako jsem já, moje sousedka v kostelní lavici, dokonce i docent, který neumí často ani odpovědět na pozdrav. Jsou to konkrétní lidé - hříšní, falešní, obětaví, spravedliví, bezdomovci, bez "páteře", z neúplných rodin.

Plug and Pray:

Bože, můj. Tvůj jednorozený Syn pochází z řady obyčejných lidí. Ani v mém rodokmenu možná nefigurují lidé, kteří mají ve svých životech napsáno velkými písmeny, že jednou budou vynálezci, misionáři, lékaři, architekti, nebo operní zpěváci. Dej mi, prosím, uvědomit si skutečnost, že jsou originálem a ve tvých očích jsou milovanými syny a dcerami, se kterými vytvářím jeden celek. Bez nich by byl obraz světa neúplný. Pane, pokud by se i někdo z nich cítil být sám, nebo opuštěný, i skrze mne mu dej okusit tvou lásku. Amen.

V akci:

Odložím iPhone a zvednu svůj zrak! Zaměřím ho na lidi ve svém blízkém okolí a věnuji jim trochu ze svého času, např. si můžeme popovídat, nebo jim projevím skutek milosrdenství.

Bonus:

"Dokud jsou tu ti, co jejich vysloví ... člověk člověku domovem".

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz