Evangelium: Mt 1,18-24

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

 

Zamyšlení:

Spravedlivý člověk neměl ve Starém zákoně význam morální celistvé osoby. Písmo však pod pojmem spravedlivý člověk chápe člověka věrného Písmu a Mojžíšovým předpisům. A Josef byl spravedlivý člověk. O tom svědčí i skutečnost, že nechtěl vydat svou manželku Marii potupné smrti ukamenováním, protože si myslel, že mu byla nevěrná. Pro svou spravedlnost se Josef nakonec ocitá v krizi mezi zachováním zákona a vlastním citem. Nechce Marii udat, ale nepomýšlí si ji ani ponechat. Chce ji potají propustit. V Josefově srdci začíná realizace zákona "podkopává lásku". V tomto okamžiku zasahuje Duch Svatý a říká mu, aby se nebál přijmout svou manželku, neboť to, co v ní bylo počato je z Ducha Svatého.

Příchodem Ježíše mezi nás přichází Láska prostřednictvím Ducha Svatého jako naplnění Zákona: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo". Nejprve láska, pak poslušnost. Druhá je plodem první, ne naopak. Potřebujeme si to opakovat, protože často, když se z našeho srdce vytrácí láska, snažíme se ji napodobovat pravidly. Pravidla však ducha nezastoupí.

 

Plug and Pray:

Pane, díky Ti, že jsi přišel do mého života jako milosrdný Bůh a přemáháš mou pýchu láskou. Promiň mi, prosím, že se někdy v skrytu obávám, že přece není možné, abys mě miloval bez ohledu na mé slabosti a hříchy. Dej mi denně pocítit, že jsem pro Tebe někým drahým a vzácným, a že neskonale toužíš po mé společnosti. Amen.

 

V akci:

Budu se snažit překonat strach z toho, že nejsem dostatečně milován / á. Budu prosit Pána za to, aby co nejdříve odstranil nedostatek mé víry v Jeho všemohoucnost.

 

Bonus:

Vím, že Tvůj Duch mě může proměnit.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz