Evangelium: Lk 1, 26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

Zamyšlení:

Zkusme se vžít do Mariiny kůže. Mladá dívka žijící jednoduchým, skrytým životem někde v malé vesničce v Galileji. Zasnoubená, žijící v tichosti, navenek ničím výjimečná. A jednoho dne přichází anděl, pozdravuje ji jako plnou milosti. Ta slova jsme četli už tolikrát, že se nám zdá návštěva anděla zcela běžná a normální. Jakoby nás andělé navštěvovali každý den. Ale on pokračuje: "Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On bude velký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida (...)", a zde se zastaví čas. Andělova slova mění během minuty celý Mariin život. Počkat! Ona má být matkou toho dlouho očekávaného Mesiáše? Mocný Bůh, který vyvedl její lid z Egypta a v dějinách udělal tolik zázraků, si vybral ji? Prostou, mladou dívku z bezvýznamného městečka? A co Josef? Marie věděla, jaký trest a potupa jí hrozí, když lidé zjistí, že čeká miminko. Řekněme si otevřeně, kdybychom stáli před andělem my, vysypali bychom na něj hned "milion" otázek, výmluv a důvodů, proč právě já nejsem ten vhodný a jmenovali bychom mu všechny překážky, které se nám zdají být nepřekonatelné. Ať měla Marie jakékoliv pochybnosti, poslední andělova věta zní jasně: "Vždyť u Boha nic není nemožného!" Znala svou poníženost, ale ještě lépe znala Boží velikost. A i když viděla mnoho překážek, věděla, že pokud je toto Boží vůle, pokud je toto Jeho plán, tak pro Něj není nic nemožné. Vždyť Jeho síla se přece dokonale projevuje v naší slabosti.

Plug and Pray:

Pane, tolikrát mě zveš, abych ti posloužil, voláš mě jít za Tebou. Odpusť, že často hledím jen na svou slabost, neschopnost a možné překážky a zapomínám na to, že Ty jsi všemohoucí a tvá moudrost nemá hranic. Na přímluvu Tvé milované Marie mi dej srdce pokorné a důvěřivé, že Tobě je všechno možné a Ty jsi větší než všechny pochybnosti a překážky tohoto světa. Toužím, jako Marie říct: "Hle služebník / služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova."

V akci:

Pokus se být dnes vnímavý na vnuknutí Ducha Svatého, a podobně jako Maria říkat Bohu ano, i když se ti zdá, že jsi slabší jak okolnosti, nebo nejsi ten vhodný. Stačí tak málo a uvidíš, jaké zázraky se mohou dít v srdcích druhých lidí, nebo v Tvém vlastním ;)

Bonus:

Protože Bůh si vybírá jednoduchost a slabost, aby právě tehdy mohl ukázat svou sílu a Lásku. Takový ON je, nádherně nepředvídatelný! 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz