Evangelium: Lk 1, 46-56

Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

 

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu posloucháme Mariin chvalozpěv Magnificat. Z kontextu víme, že byl Mariinou bezprostřední odpovědí na Alžbětin pozdrav, když ji navštívila v jejím domě. Celý Mariin život byl chvalozpěvem, oslavou Boha. A v této chvíli to dokázala krásně vyjádřit slovy. Ona je tou vyvolenou, na jejíž poníženost Bůh sáhl. Budou ji blahoslavit všechna pokolení, protože se stane matkou Božího Syna. Ujal se Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Marie nevěděla, co ji čeká. Ale byla do krajnosti oddaná Jeho vůli. Uvěřila Jeho slovu. Rovněž se Bůh chce ujmout i tebe. Ať tomu věříš a či nikoli. Pamětliv svého milosrdenství. Jen v pokoře a důvěře kráčej s Ním, jak to dělala Maria.

 

Plug and Pray:

Drahý Ježíši, děkuji ti, že jsi mi dal svou Matku za vzor pokory a důvěry. Prosím tě, pomoz mi být každým dnem více a více jako ona.

 

V akci:

Zkus dnes popřemýšlet, jak by vypadal tvůj vlastní chvalozpěv Bohu.

 

Bonus:

Pozvedni oči k nebi!

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz