Evangelium: Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: 'Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

Kdy jsi naposledy potkal Ježíše? Že je Bůh neviditelný a nehmatatelný? Ne tak docela. Jak jsi zareagoval, když tě někdo naposledy vyrušil při modlitbě nebo rozčiloval při mši?

Vždyť modlitba by nás měla vést právě k tomu, abychom milovali Boha, a to nejen tak abstraktně, ale zcela konkrétně v lidech kolem nás, abychom ho milovali nejen tak, že říkáme vznešené modlitby, ale že věnujeme chvíli člověku, který je opuštěný, že zavoláme někomu staršímu, kdo už kolem sebe nemá tolik blízkých, že darujeme dárek někomu, kdo není populární. A že dnes už nemáme kolem sebe hodně žíznivých, pocestných či nahých? Možná ne tak fyzicky, ale kolik je kolem nás lidí, kteří v životě bloudí a touží po tvém povzbuzení? Je mnoho lidí, kteří jsou žízniví po kousku skutečné lásky a zájmu. To je nakonec to, na čem nejvíce záleží a z čeho budeme souzeni - zda jsme milovali.

Plug and Pray:

Pane, prosím tě, dej mi citlivé srdce, abych viděl/a kam mě posíláš, kdo mě potřebuje. Ježíši dej, abych si nezatvrzoval/a srdce před potřebami světa, abych nikdy nebyl/a tak zahleděný(á) do sebe, že tě nebudu vidět v chudých a ubohých tohoto světa.

V akci:

Buď dnes citlivý na chudého ve tvém okolí - všimni si, kdo dnes potřebuje tvou lásku, tvůj kousek pozornosti, tvůj telefonát a udělej to pro Ježíše.

Bonus:

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-09-27-400-vyrocie-vincentskej-charizmy-chudobni-su-nasimi-panmi

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz