Evangelium na dnešní den:

Lk 1, 26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

"Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou..." Anděl Gabriel byl mistrem slova - v tak krátké větě ukryl velmi mnoho. Kolikrát jsme se modlitbu Zdrávas pomodlili a kolikrát z toho jsme si uvědomili hloubku pozdravu? Víme, že to, co říkáme, má moc, že to, co prohlašujeme o sobě a o druhých, má následky? Slova umí ranit, ale umí i budovat. Nechme se poučit andělem Gabrielem - ať se naše slova v tyto předvánoční dny ubírají cestou Lásky.

Plug and pray:

Nauč mě, Pane, ovládat svůj jazyk, ať má slova mluví o Tobě. Ať slovem žehnám a buduji lepší svět. Milá Maria, dej, abych dokázal žít podle tvého příkladu.

V akci:

Než něco řeknu, popřemýšlím o tom. Budu se snažit slovem více hladit než ničit.

Bonus:

Ať se stane

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz