Evangelium na dnešní den:

Lk 1, 67-79
Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Ráno vstaneme a už se nemůžeme dočkat večera. Rozzářený stromeček, štědrá večeře, množství dárků, barevného papíru, překvapení a radosti. Ale v dnešním evangeliu posloucháme o mnohem větší radosti než je ta, kterou najdeme pod stromečkem. Radosti Zachariáše, kterému se rozvázal jazyk po narození syna, o jehož početí pochyboval (a proto oněměl). Zachariáš zpívá svůj Benediktus - Požehnaný buď Hospodin... Tento zpěv se nese Štědrým dnem a obrací nás na předchůdce Pána - Jana Křtitele. Na Štědrý den si tímto chvalozpěvem připomínáme narození Jana Křtitele, který půjde před tváří Páně, připraví mu cestu a poučí jeho lid o spáse... Úderem půlnoci bude cesta připravena a nás navštíví Vycházející z výsosti. Navštíví nás, aby zazářil těm, co sedí ve tmě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Nezapomeňme na Dar, který přijde až po všem šustění a lesku. Dar, který se nám před dvěma tisíci lety daroval v betlémské jeskyňce prostřednictvím skromné ​​dívky z Nazareta. Dar z nebe. Ježíš.

Plug and pray:

Bože, buď veleben, že jsi nás navštívil a neustále navštěvuješ ve svém Synu Ježíši Kristu. Osvoboď nás od našich nepřátel a prokaž nám své milosrdenství, abychom ti beze strachu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před tebou po všechny dny našeho života. Ježíši, uveď naše kroky na cestu pokoje!

V akci:

Když půjdeš na půlnoční mši, pomodli se Benediktus z dnešního evangelia.

Bonus:

Dominika Gurbaľová - Cesta narovnaná (Už sněží)

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz