Evangelium na dnešní den:

Lk 2, 15-20

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

"Gloria, in excelsis Deo" ... Zaznělo poprvé před 2000 lety nad betlémskémi pastvinami. Dnešní evangelium obrací naši pozornost na pastýře. Úplně mě zasáhla jejich výzva: "Pojďme tedy do Betléma a podívejme se, co se to stalo, co nám oznámil Pán!" Chudí pastýři, nejposlednější z posledních, právě oni dostali to privilegium, být první, kteří se pokloní malému Ježíškovi. Myslím, že právě jejich velká pokora, prostota a napojení na svého Stvořitele, jim umožnilo slyšet andělské zpěvy, vidět plejády andělů, radovat se ze zrození Syna Božího. Musel to být nepopsatelný, radostný a určitě i šokující zážitek, asi měli pocit, že sní. Avšak, bylo to tak silné a přineslo jim to tolik radosti, pokoje a nadšení, že neváhali a vydali se z kopců dolů do betlémské jeskyně.

Jaký postoj zaujmeme my, budeme jako pastýři, uvěříme, opustíme naši aktuální činnost a půjdeme za Kristem, nebo zůstaneme přehlušení prací, starostmi, vánočním shonem, .... jen aby bylo všechno dokonalé a necháme Jezulátko o samotě? Jaký postoj si zvolí naše nitro? Jaké budou naše Vánoce?

Plug and pray:

Můj drahý Spasiteli v jesličkách, přicházím s velkou bázní a touhou být tvým. Předávám Ti svůj život, své radosti a starosti. Prozař vše svou láskou. Dej mi novou naději a obnov mé srdce, aby mohlo svítit a sloužit druhým na jejich cestě podle Tvého vzoru.

V akci:

Nyní se nám Bůh zjevuje nanovo v malém Ježíškovi. Kolikrát, možná méně nápadně přichází a klepe na dveře našeho srdce přes různé situace a lidi. Vnímejme během těchto vánočních svátků mnohem silněji Ježíšovu přítomnost, buďme více pozorní ke všem v naší rodině, buďme i my tyto Vánoce příkladem pro ostatní, aby se Boží Láska, co přišla na svět, přetavila v našich postojích, rozhodnutích a každodenním životě.

Bonus:

Vánoční posílení ve víře

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz